Kazak Borchalo
178x119cm

Kazak Fachralo
174x127cm